กองการแพทย์

กองการแพทย์

"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ"

 

 

โทรศัพท์ 0-5352-5776 ต่อ 318