กองการแพทย์

กองการแพทย์

"มาตรฐานบริการ ผสานการรักษา ด้วยภูมิปัญญาไทย ในการพัฒนาชาวประชา นำพานโยบายสู่จุดหมายการมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

บทบาทหน้าที่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลากรในหน่วยงาน

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการตรวจรักษาโดยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังข้าร่วมในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดลำพูน ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกองการแพทย์มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

 

 1. ด้านการรักษาพยาบาล
 2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
 3. ด้านการควบคุมป้องกันโรค
 4. ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและงานเยี่ยมบ้าน

การรักษาพยาบาล

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการตรวจรักษาโดยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังข้าร่วมในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดลำพูน ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 • ด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน นอกเหนือจากการตรวจรักษาโรคทั่วไปแล้ว ยังเปิดให้บริการคลินิกพิเศษ ได้แก่ คลินิกโรคความดันโลหิตสูง คลินิกโรคเบาหวาน คลินิกเด็กดี คลินิกโรคกระดูกและข้อ ซึ่งทำการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง คลินิกทันตกรรม คลินิกให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต คลินิกอดบุหรี่ คลินิกโรคหอบหืด อีกทั้งยังให้บริการฝากครรภ์
 • ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทำการตรวจรักษาโดยแพทย์แผนไทย ผู้ป่วยทุกสิทธิบัตรสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยเฉพาะผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่เสียค่ารักษาพยาบาลใดๆ ให้บริการนวดตัว นวดกดจุด นวดฝ่าเท้า ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร การรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร ตลอดจนการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด เช่น การนั่งกระโจม การทับหม้อเกลือ เป็นต้น
 • เปิดให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

การส่งเสริมสุขภาพ

 • การดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด เด็กก่อนวัยเรียน
 • การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 • การส่งเสริมสุขภาพประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้สูงอายุ
 • การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทั้ง 17 ชุมชน

การควบคุมป้องกันโรค

 • การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
  • โรคไข้เลือดออก
  • โรคไข้หวัดใหญ่
  • โรคเอดส์
  • โรควัณโรค
  • โรคคอตีบ
 • การควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ
  • โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
  • โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ
  • โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
  • การควบคุมและป้องกันโรคด้วยการส่งเสริมการให้วัคซีน

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและงานเยี่ยมบ้าน

การฟื้นฟูสมรรถภาพและงานเยี่ยมบ้านดำเนินการโดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพและนักอาชีวบำบัด ออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญาและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลลำพูนและจากการค้นพบเองโดยอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจ

 

เกณฑ์การเยี่ยมบ้านผู้พิการแต่ละประเภท

 • เตียงประเภทที่ 1 หมายถึง ครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพหรือเจ็บป่วยที่สามารถดูแลตัวเองได้ดี มีนักสุขภาพ  ครอบครัวประจำบ้าน และมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล
 • เตียงประเภทที่ 2 หมายถึง ครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพหรือเจ็บป่วยและเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนแต่ยังสามารถช่วยตัวเองได้
 • เตียงประเภทที่ 3 หมายถึง ครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพหรือเจ็บป่วยด้วยโรคซับซ้อนมีความยุ่งยากในการดูแล รพ.สต.และ.นักสุขภาพ ครอบครัว ต้องการการดูแล จากผู้อื่นเกือบทั้งหมด

ผู้อำนวยการกองการแพทย์

 

 

นางทัศนีย์ สุทธิไชยากุล

รักษาการ ผู้อำนวยการกองการแพทย์