กองการแพทย์

กองการแพทย์

"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ"

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการตรวจรักษาโดยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังข้าร่วมในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดลำพูน ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกองการแพทย์มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

 

  1. ด้านการรักษาพยาบาล
  2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
  3. ด้านการควบคุมป้องกันโรค
  4. ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและงานเยี่ยมบ้าน

โทรศัพท์ 0-5352-5776 ต่อ 318