กองคลัง

กองคลัง

"รวดเร็ว โปร่งใส ทันสมัย ตรวจสอบง่าย"

 

สถิติจำนวนผู้มาติดต่อราชการ ผ่านระบบ E-Service

สถิติจำนวนผู้มาติดต่อราชการ ภายในหน่วยงานกองคลัง

 

สถิติการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และ ภาษีป้าย

ผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

 

 โทรศัพท์ 0-5351-1013
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานผลประโยชน์
งานการเงิน
งานแผนที่ภาษี

ต่อ 141
ต่อ 118
ต่อ 119
ต่อ 120
ต่อ 121