กองคลัง

กองคลัง

"รวดเร็ว โปร่งใส ทันสมัย ตรวจสอบง่าย"

บทบาทหน้าที่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลากรในหน่วยงาน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท การควบคุมและจัดทะเบียน งานประมาณรายจ่าย จัดทำเช็ค และจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน และตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ งานศึกษาวิเคราะห์วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล วางแผน การจัดเก็บรายได้ และการแก้ไข อุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

 

อีกทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ตรวจสอบการจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ จัดเก็บจากทะเบียนคุม ผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5) และแจ้งผลประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องภายในกำหนด

งานผลประโยชน์

แนวทางการเพิ่มรายได้ ให้แก่ท้องถิ่นคงจะเพิ่มขึ้น โดยเทศบาลเมืองลำพูนคาดว่า การที่จะให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น เพียงพอต่อการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน มีแนวทางปฏิบัติคือ

 • การเพิ่มรายได้โดยปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
 • การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีสัดส่วนที่เป็นธรรม
 • การเพิ่มเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
 • จัดสรรเงินอุดหนุนให้มากขึ้น
 • จัดเก็บภาษีให้มากขึ้น
 • งบประมาณจากการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยราชการสู่ท้องถิ่น
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
 • การรักษาวินัยทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่าและประหยัด
 • การพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารราชการ

งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • การจัดซื้อจัดจ้าง ในหมวดใช้สอยวัสดุ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 • หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • งานการซ่อมและบำรุงรักษา
 • งานตรวจสอบรับและการเก็บรักษาพัสดุทุกประเภท
 • งานจำหน่ายพัสดุ
 • การจัดทำสถิติการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การรายงานตามไตรมาส ตามแผนงานการจัดซื้อจัดจ้าง

งานจัดซื้อจัดจ้าง

สาระสำคัญ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2545 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ดังนี้

 • การจัดหา สามารถดำเนินการได้หลายวิธี ได้แก่ การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า และการยืม
 • การควบคุมแบ่งออกเป็น การลงทะเบียน การเก็บรักษา การเบิกจ่าย และการตรวจสอบ
 • การจำหน่าย สามารถดำเนินการได้หลายวิธี ได้แก่ การขาย แลกเปลี่ยน โอนแปรสภาพ หรือทำลาย และการจำหน่ายเป็นสูญ

 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางอรุณี จันทร์เจริญ

ผู้อำนวยการกองคลัง