กองช่าง

กองช่าง

"มุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน"

สถิติผู้มาติดต่อราชการ กองช่าง 

สถิติรายงานผู้ขอรับบริการ ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

 

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการ

โทรศัพท์ : 0-5351-1013

ต่อ 126  ผู้อำนวยการก่องช่าง

ต่อ  127  วิศวกร

ต่อ  128  งานไฟฟ้าสาธารณะ

ต่อ  146  งานสาธารณูปโภค

ต่อ  147, 148  งานธุรการกองช่าง