กองช่าง

กองช่าง

"มุ่งพัฒนางานช่าง รวมพลังงานพัฒนาเมือง เน้นเรื่องงานประสาน พึงบริการประชาชน เพิ่มประสิทธิผลหน่วยงาน ผสานงานด้านนโยบาย กระจายพลวัตร นำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน"

บทบาทหน้าที่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลากรในหน่วยงาน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การจัดทำข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ การสำรวจออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคา การตรวจสอบการก่อสร้าง การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย และกระบวนการเดินเครื่องจักรกล เครื่องจักรโรงงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงกำจัดขยะ การควบคุมระบบน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ

 

การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการ การดูแลรักษาความสะอาดบ่อบัดน้ำเสีย การล้างและลอกท่อรางระบายน้ำ บำรุงรักษาซ่อมแซมท่อและรางระบายน้ำ การตรวจสอบวิเคราะห์คุณน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสีย การรวบรวมประวัติ ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บ รักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

  • งานวิศวกรรม การวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม การตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร การออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง
  • งานสถาปัตยกรรม งานสำรวจ ออกแบบก่อสร้างอาคาร ออกแบบประมาณการงานก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารทำหน้าที่ตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ฝ่ายการโยธา

  • งานสาธารณูปโภค การก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน สิ่งติดตั้งอื่น ๆ
  • งานสถานที่และไฟฟ้าสถานะ สำรวจติดตั้ง ซ่อม บำรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านการจัดสถานที่ในงานวันสำคัญต่างๆ เช่น ตั้งเต็นท์ ติดตั้งเครื่องเสียง ประดับตกแต่งป้ายผ้า สำหรับการจัดงานพิธี/รัฐพิธี
  • งานสวนสาธารณะ ตัดกิ่งไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ และบำรงุรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม คูเมือง ตลอดจนประดับไม้ดอกไม้ประดับตามสถานที่จัดงานวันสำคัญต่าง ๆ

งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง

  • ปฏิบัติงานกระบวนการเดินเครื่องมือเครื่องจักรกล เครื่องจักรโรงงานทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • งานซ่อมแซมบำรุงรักษษระบบไฟฟ้าและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ

กำจัดและควบคุม

  • งานกำจัดมูลฝอย และควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย
  • งานทำปุ๋ยหมักอินทรีย์
  • งานเพาะหัวเชื้อจุลินทรีย์ อี.เอ็ม.

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายวิโรจน์ วรรณวงศ์

ผู้อำนวยการกองช่าง