กองช่าง

กองช่าง

"มุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน"

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การจัดทำข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ การสำรวจออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคา การตรวจสอบการก่อสร้าง การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย และกระบวนการเดินเครื่องจักรกล เครื่องจักรโรงงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงกำจัดขยะ การควบคุมระบบน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ

 

การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการ การดูแลรักษาความสะอาดบ่อบัดน้ำเสีย การล้างและลอกท่อรางระบายน้ำ บำรุงรักษาซ่อมแซมท่อและรางระบายน้ำ การตรวจสอบวิเคราะห์คุณน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสีย การรวบรวมประวัติ ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บ รักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 0-5351-1013

ต่อ  126  ผู้อำนวยการก่องช่าง

ต่อ  127  วิศวกร

ต่อ  128  งานไฟฟ้าสาธารณะ

ต่อ  146  งานสาธารณูปโภค

ต่อ  147, 148  งานธุรการกองช่าง