กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผน

 

หน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายในการจัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายหรือแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นนโยบายของเทศบาล โครงการระดับชาติระดับกระทรวง ระดับกรมหรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี

งานเผยแพร่นโยบายข่าวสารของเทศบาล เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานสารนิเทศ ศึกษาวิเคราะห์วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ งานนิติกร พิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวกับข้องจัดทำนิติกรรมงานสอบสวนดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ สอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานธุรการ

 • ควบคุมการรับหนังสือ
 • ควบคุมการเบกจ่ายงบประมาณ
 • ควบคุมการจัดซื้อ – จัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์
 • ควบคุมการจัดทำฎีกาและเบิกจ่าย
 • ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ
 • ควบคุมการจัดทำแผนพัสดุและรายงานพัสดุคงเหลือประจำปี
 • จัดทำงบประมาณของกองวิชาการและแผนงาน
 • รวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์เอกสารยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดทศบาล เทศบัญญัติ งบประมาณ และแผนปฎิบัติการ
 • โอนเงินงบประมาณของกองวิชาการและแผนงาน
 • จัดทำบันทึกขออนุมัติต่าง ๆ

งานประชาสัมพันธ์

 • ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน
 • ทำหน้าที่เผยแพร่นโยบายของจังหวัด และรัฐบาล เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

 • จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวกับ
 • วิเคราะห์และคาดคะเนการเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความเพียงพอของบริการสาธารณูปโภค รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณูปโภคจังหวัด
 • จัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาเทศบาลระยะปานกลางและแผนประจำปี
 • วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงาน หรือองค์การที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
 • ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
 • ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง การบริหาร และการปฏิบัติงานของเทศบาลรวมทั้วเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • จัดทำและรวบรวมงบประมาณของเทศบาล วิเคราะห์รายรับ รายจ่าย รวมทั้งรวบรวมแหล่งรายได้ของเทศบาล