กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

"มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผน"

1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานประชาสัมพันธ์

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

                   มีหน้าที่  รวบรวมเอกสาร สถิติ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผน (e-plan) และการบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณ (e-laas)

งานประชาสัมพันธ์

                   มีหน้าที่  จัดทำ/ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายบทบาท ภารกิจ นวัตกรรม ผลงานและโครงการกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองลำพูน ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ สื่อมวลชน Social media และสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้สาธารณะชนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เกิดการรับรู้ เกิดความเชื่อมั่น มีทัศนคติที่ดี มีความพึงพอใจต่อเทศบาลเมืองลำพูน และประชาสัมพันธ์เมื่อเกิดภาวะวิกฤต ที่มีผลกระทบต่อประชาชน

 

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของ งานนิติการ และงานธุรการ

งานนิติการ

                    มีหน้าที่  จัดทำเทศบัญญัติ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และการจัดทำนิติกรรมสัญญาดำเนินการสอบสวนทางวินัยของพนักงานเทศบาล สอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งานธุรการ

                    มีหน้าที่   ควบคุมการรับหนังสือ การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ – จัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์งานจัดทำฎีกาและเบิกจ่ายและควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ของกอง การโอนเงินงบประมาณและจัดทำบันทึกขออนุมัติต่าง ๆ

โทรศัพท์

0-5356-1524
0-5351-1013 ต่อ 115