กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

"เป็นศูนย์กลางวิชาการ สืบสานเมืองเก่า ข่าวสารฉับไว สารสนเทศทันสมัย ใส่ใจธรรมาภิบาล"

บทบาทหน้าที่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลากรในหน่วยงาน

หน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายในการจัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายหรือแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นนโยบายของเทศบาล โครงการระดับชาติระดับกระทรวง ระดับกรมหรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี

งานเผยแพร่นโยบายข่าวสารของเทศบาล เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานสารนิเทศ ศึกษาวิเคราะห์วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ งานนิติกร พิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวกับข้องจัดทำนิติกรรมงานสอบสวนดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ สอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ

 • ควบคุมการรับหนังสือ
 • ควบคุมการเบกจ่ายงบประมาณ
 • ควบคุมการจัดซื้อ – จัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์
 • ควบคุมการจัดทำฎีกาและเบิกจ่าย
 • ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ
 • ควบคุมการจัดทำแผนพัสดุและรายงานพัสดุคงเหลือประจำปี
 • จัดทำงบประมาณของกองวิชาการและแผนงาน
 • รวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์เอกสารยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดทศบาล เทศบัญญัติ งบประมาณ และแผนปฎิบัติการ
 • โอนเงินงบประมาณของกองวิชาการและแผนงาน
 • จัดทำบันทึกขออนุมัติต่าง ๆ

งานนิติการ

 • พิจารณาวินิจฉัยข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองลำพูน
 • พิจารณาวินิจฉัยข้อกฏหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนงานต่างๆ ภายในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
 • ร่าง และพิจารณาตรวจร่าง กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • งานจัดทำนิติกรรม สัญญา ตรวจสอบ รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐานพร้อมตรวจร่างพิจารณาเพื่อดำเนินการตามกฏหมาย ตรวจพิจารณาดำเนิน
 • การเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์หรือการอุทธรณ์
 • งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
 • ติดตามผลและความคืบหน้าในการดำเนินคดีปกครอง คดีแพ่ง และคดีอาญา ระหว่างเทศบาลเมืองลำพูนกับองค์กรอื่นๆ และระหว่างเทศบาลเมืองลำพูนกับเอกชน
 • งานรับผิดชอบดูแลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือที่กำหนดชั้นความลับตามลำดับ
 • ให้บริการและรับปรึกษาข้อกฏหมายทุกประเภทแก่พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป

งานประชาสัมพันธ์

 • ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน
 • ทำหน้าที่เผยแพร่นโยบายของจังหวัด และรัฐบาล เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

 • จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวกับ
 • วิเคราะห์และคาดคะเนการเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความเพียงพอของบริการสาธารณูปโภค รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณูปโภคจังหวัด
 • จัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาเทศบาลระยะปานกลางและแผนประจำปี
 • วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงาน หรือองค์การที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
 • ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
 • ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง การบริหาร และการปฏิบัติงานของเทศบาลรวมทั้วเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • จัดทำและรวบรวมงบประมาณของเทศบาล วิเคราะห์รายรับ รายจ่าย รวมทั้งรวบรวมแหล่งรายได้ของเทศบาล

กองวิชาการและแผนงาน

 

นางปิยนันท์  ราชธานี

รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน