กองสวัสดิการสังคม

สถิติการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ (รายใหม่) ประจำงบประมาณ 2561

สถิติการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

สถิติการดำเนินงานการประกอบกิจการหอพัก ประจำปีงบประมาณ 2561