กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

"มุ่งให้เกิดสังคมคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน"

สถิติการให้บริการประชาชน เขตเทศบาลเมืองลำพูนกองสวัสดิการสังคม

 

สถิติการให้ยืมอุปกรณ์ฯ

สถิติการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ

สถิติจำนวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน

โทรศัพท์

0-5351-1013 ต่อ 123
0-5356-3279