กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

"มุ่งให้เกิดสังคมคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน"

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชน การสร้างความเป็นธรรมและเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน รวมทั้งการสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคมที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่างๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยส่วมรวม พิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ โดยการสัมภาษณ์ ศึกษา สอบประวัติเกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อประกอบพิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ โดยถูกต้องและเหมาะสม ออกเยี่ยมเยียนติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง แนะนำ ให้คำปรึกษารือแก่ผู้รับการสงเคราะห์ จัดทำสถิติและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางด้านสังคมสงเคราะห์อื่น ๆ และดำเนินงานด้านการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน รวมทั้งดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านสวัสดิการต่างๆ

 

 

โทรศัพท์

0-5351-1013 ต่อ 123
0-5356-3279