กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

"มุ่งให้เกิดสังคมคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน"

บทบาทหน้าที่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลากรในหน่วยงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชน การสร้างความเป็นธรรมและเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน รวมทั้งการสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคมที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่างๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยส่วมรวม พิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ โดยการสัมภาษณ์ ศึกษา สอบประวัติเกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อประกอบพิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ โดยถูกต้องและเหมาะสม ออกเยี่ยมเยียนติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง แนะนำ ให้คำปรึกษารือแก่ผู้รับการสงเคราะห์ จัดทำสถิติและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางด้านสังคมสงเคราะห์อื่น ๆ และดำเนินงานด้านการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน รวมทั้งดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านสวัสดิการต่างๆ

การพัฒนาชุมชน

 • บำรุงและส่งเสริมการ ทำมาหากินของราษฎร ส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มผลผลิต
 • และเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือน ส่งเสริมการตลาดและมาตรฐานการผลิตของกลุ่มอาชีพ
 • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ
 • การสังคมสงเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
 • การดำเนินการและสนับ สนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ เป็นผู้นำและที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้ม
 • ความสนใจ ความเข้าใจ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตน
 • งานรับเรื่องร้องเรียน และของความอนุเคราะห์ต่างๆ
 • งานกองทุนชุมชนเมือง
 • งานกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
 • งานกิจกรรมโครงการพิเศษ เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน โครงการชุมชนสีขาว ฯลฯ
 • อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกๆ ด้าน

การต่อด้านยาเสพติด

 • จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เทศบาลเมืองลำพูน
 • แต่งตั้งคณะทำงานผู้ประสานพลังแผ่นดิน เทศบาลเมืองลำพูน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดแบบยั่งยืนโดยไม่มีผู้เสพ ผู้ค้า อยู่ในชุมชน
 • จัดโครงการครอบครัวสุขสันต์ ป้องกันยาเสพติด โดยจัดทัศนศึกษา ณ. ศูนย์การศึกษาการพัฒนา
 • ห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่
 • จัดห้องซ้อมดนตรีให้เยาวชนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน

 • จดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจน
 • จัดเวทีประชาคมรับรองความถูกต้องของข้อมูล ผู้มาจดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจน
 • ดำเนินการจัดทำแผน บูรณาการ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นไป
 • ตามความต้องการ และสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยชุมชนได้ร่วมกันคิด กำหนดแนวทางกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเอง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

 

นางอรวรรณ แสนสมบูรณ์

รักษาการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม