กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการให้บริการรับคำร้อง – การขอใช้บริการและชำระค่าธรรมเนียม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน

  1. การขอใบอนุญาตสถานประกอบการรายใหม่และขอต่อใบอนุญาตประจำปี ได้แก่ สถานประกอบการจำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานบริการแต่งผม – เสริมสวย การจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ (ไม่เกิน 20 วัน นับจากวันรับคำร้อง)
  2. ขออนุญาตติดตั้งป้ายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน (ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันรับคำร้อง)
  3. การขออนุญาตใช้ฌาปนสถาน (ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันรับคำร้อง)
  4. การขอรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในครัวเรือนในครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเทศบาลเมืองลำพูน (ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันรับคำร้อง)
  5. การขอรับบริการเก็บขนกิ่งไม้ เศษหญ้า ฯลฯ (ไม่เกิน 5 วัน นับจากวันรับคำร้อง)