กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

"สะอาด เขียวสด ลดมลภาวะ พัฒนาเมือง พัฒนาคน พัฒนางานบูรณาการ สู่เมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีทั่วหน้า ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น"

ผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

 

สถิติการให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน

โทรศัพท์

0-5351-1013 ต่อ 114
0-5351-2000