กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

"สะอาด เขียวสด ลดมลภาวะ พัฒนาเมือง พัฒนาคน พัฒนางานบูรณาการ สู่เมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีทั่วหน้า ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น"

บทบาทหน้าที่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลากรในหน่วยงาน

มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบสุขาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม สุขภิบาลอาหารและโภชนาการ ควบคุมกิจการค้าประเภทต่าง ๆ ควบคุมแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ และมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานอาชีวอนามัย งานฌาปนสถาน งานทำความสะอาดถนน เก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ ดูแลป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื่อต่าง ๆ ประกอบด้วย งานธุรการ งานสุขภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานสัตวแพทย์ งานเผยแพร่และฝึกอบรม

งานธุรการ

 • งานด้านสารบรรณ
 • งานตรวจสอบและแสดงรายงานเกี่ยวกับเอกสารทางราชการ
 • งานเกี่ยวกับการจัดทำร่างงบประมาณ การโอนเงินงบประมาณ
 • งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  เบิกจ่ายฎีกา ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
 • งานร่างโต้ตอบหนังสือ ตรวจทานหนังสือราชการ
 • จัดทำคำสั่งและประกาศ
 • งานสวัสดิการต่าง ๆ
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อ    และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • งานควบคุมด้านสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานควบคุมการประกอบกิจการค้าต่างๆ
 • งานสุขาภิบาลอาหารคุ้มครองผู้บริโภคและโภชนาการ
 • งานจัดเก็บใบอนุญาตประกอบกิจการค้าประเภทต่างๆ
 • งานควบคุมดูแลฌาปนสถาน
 • ตรวจสอบแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ
 • จัดทำแผนงาน โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการค้าและประชาชนทั่วไป
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานรักษาความสะอาด

 • งานกวาดล้างทำความสะอาด
 • งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
 • งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
 • งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและกำจัดสิ่งปฏิกูล
 • จัดทำแผนงาน/โครงการ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานสัตวแพทย์

 • งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
 • งานควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
 • การเฝ้าระวังโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดโรคจากสัตว์
 • งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นายสุรินทร์ มุขแก้ว

รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม