การประเมิน ITA เทศบาลเมืองลำพูน

  1. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  2. ข้อแนะนำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Guidelines for OIT 2022)
  3. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  4. ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เทศบาลเมืองลำพูน
  5. ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  6. รายงานผลการประเมิน ITA ของเทศบาลเมืองลำพูน 2565
  7. การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลเมืองลำพูน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  8. การดำเนินงานตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[[[["field24","equal_to","1"]],[["email_to",null,"lamphuncity.lpm@gmail.com"]],"and"],[[["field24","equal_to","2"]],[["email_to",null,"lamphuncity.lpm@gmail.com"]],"and"]]
1 Step 1
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ITA
หัวข้อแสดงความคิดเห็นกรุณาเลือก

รายละเอียด
0 /
แนปเอกสาร / รูปภาพupload
cloud_uploadUpload
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right