พิธีเทิดพระเกียรติสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

กำหนดการ

พิธีเทิดพระเกียรติสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันพฤหัสบดีที่  11  สิงหาคม  2559  (วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 )

ณ   บริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และ ณ วัดจามเทวี

เวลา  08.30  น.       -        ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ  บริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
เวลา  08.50  น.       -        ประธาน  (ผู้ว่าราชการ)  เดิมทางมาถึงบริเวณพิธี
เวลา  09.09  น.        -       ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ประธานในพิธีจุดเทียนธูปเครื่องสักการะ   
                               และถวายมาลัยข้อพระกร  อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
                      -        ประธานในพิธีอ่านพระราชประวัติ  และประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ       
ประธานพิธีนำส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ชมรม    
                               เอกชน ชุมชน  วางพวงมาลาตามลำดับ
เวลา  09.30  น.       -        แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่วัดจามเทวี
-       พระสงฆ์ในพิธีเดินทางมาถึงวัดจามเทวี
-       ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
                      -       ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระนางจามเทวี
เวลา  10.40 น.        –       พิธีทางศาสนา
-        สมาทานศีล  รับศีล
-        ถวายกัณฑ์เทศน์และเครื่อง
ไทยธรรมแด่พระสงฆ์
เวลา   11.00 น.       -        ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณร
เวลา  12.00 น.        -       เชิญผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน  เป็นเสร็จพิธี
                                            
หมายเหตุ การแต่งกาย    -   ข้าราชการ  ชุดสีกากีคอพับแขนยาว
                     -   บุคคลทั่วไป  ชุดสุภาพ