คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายประภัสร์ ภู่เจริญ
นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

นายอานนท์ ยาวิคำ
รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

นายสิริวุฒิ คำธิตา
รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา
รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

นางทิพย์วรรณ ความสุข
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

นางนงลักษณ์ สุทธิแสน
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

นายพุธิพล ปันทะธง
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน