คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายประภัสร์ ภู่เจริญ

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

นายอานนท์ ยาวิคำ

รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

นายสิริวุฒิ คำธิตา
รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา

รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

นางทิพย์วรรณ ความสุข

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

นางนงลักษณ์ สุทธิแสน

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

นายพุธิพล ปันทะธง

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

ข้าราชการประจำ

นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล

ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน

นางทานตะวัน อินทร์จันทร์

รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน

นางเสาวคนธ์ พิทยชัยกุล

หัวหน้าตรวจสอบภายใน