คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองลำพูน

นายประภัสร์  ภู่เจริญ

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

0-5351-1013 ต่อ 135

 

นายอานนท์ ยาวิคำ

รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

0-5351-1013 ต่อ 107

นายสิริวุฒิ คำธิตา

รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

0-5351-1013 ต่อ 107

 

นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา

รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

0-5351-1013 ต่อ 107

 

นายพุธิพล ปันทะธง

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

0-5351-1013 ต่อ 135

 

นางทิพย์วรรณ ความสุข

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

0-5351-1013 ต่อ 135

 

นายสุทัศน์  องค์คุณา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

0-5351-1013 ต่อ 107

 

หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองลำพูน

นายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล

ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน

0-5351-1013 ต่อ 105

 

นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์

รองปลัด เทศบาลเมืองลำพูน

0-5351-1013 ต่อ 137