คู่มือการปฏิบัติงาน (KM)

วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองลำพูน

"ลำพูนเป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  บนวิถีความพอเพียง"

 

 กองการแพทย์

งานควบคุมป้องกันโรค

 1. คู่มือการจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
 2. คู่มือการดำเนินงานคลีนิกDPAC
 3. ตำราวัคซีนป้องกันโรค
 4. แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ของSRRT เครือข่ายระดับตำบล
 5. มาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

งานทันตกรรม

 1. แนวทางเวชปฏิบัติ ทันตกรรม
 2. แนวทางเวชปฏิบัติทางทันตกรรม สำหรับคลีนิกทันตกรรม

งานแพทย์แผนไทย

 1. CPG_ฟื้นฟูแม่หลังคลอด
 2. CPGนวดไทย
 3. CPGโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างร่างกาย
 4. การดูแลผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดเรื้อรัง
 5. คู่มือการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 6. คู่มือมาตรฐานการนวดไทยในสถานพยาบาล
 7. คู่มือมาตรฐานการนวดไทยในสถานพยาบาลภาครัฐเอกชน
 8. แนวทางเวชปฏิบัติโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างร่างกาย
 9. มาตรฐานงานบริการด้านการนวดไทย ในสถานบริการสาธารณสุขของรฐั
 10. มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย
 11. ฤาษีดัดตน15ท่า

งานฟื้นฟูสมรรถภาพ

 1. การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน
 2. การเยี่ยมบ้าน ตามแนวทาง in-home-sss-1-638

งานเภสัชกรรม

 1. Chapter_08HowToMeasureandGiveMedicine
 2. GOLD_Report_2014_Jan23
 3. KM คอตีบ Diptheria
 4. measuring_liquid_medicine
 5. Rotarix
 6. Vaccine IPD

งานรักษาพยาบาล

 1. คู่มือ59_เล่ม1_เหมาจ่าย_ฉบับแก้ไข1
 2. คู่มือ59_เล่ม2_AIDS
 3. คู่มือ59_เล่ม3_ไต
 4. คู่มือ59_เล่ม4_เบาหวานความดัน
 5. คู่มือการปฏิบัติงานการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
 6. คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 7. คู่มือแนวทางการจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน
 8. คู่มือปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต
 9. คู่มือปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 10. แนวทางการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
 11. แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป
 12. แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออดตันสำหรับแพทย์
 13. แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
 14. แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2557
 15. บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับประเทศไทย (อังกฤษ - ไทย)
 16. การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
 17. คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 18. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 19. แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562
 20. แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 หลักการใส่ชุด PPE

งานส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพ

 1. คู่มือการคัดกรอง_ประเมินผู้สูงอายุ
 2. คู่มือความสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ ฉบับปรับปรุง
 3. คู่มือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กภาษาไทย
 4. แนวทางการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปรับ

คู่มือการปฎิบัติงาน

 1. คู่มือการปฎิบัติงานเพิ่มเติม