ช้าราชการประจำ

หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองลำพูน

นายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล

 ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน

 

นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์

รองปลัด เทศบาลเมืองลำพูน

 

 

นายสุรินทร์ มุขแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด

 

นายวิโรจน์ วรรณวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายเมธี ใจศรี
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

นางสุกัญญา มาลา
ผอ.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นางศิรินารถ โพธิ์อยู่
ผอ.กองการศึกษา

 

นางลักษณาวลี สิงห์วี
รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางอรวรรณ แสนสมบูรณ์
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 

นางทัศนีย์ สุทธิไชยากุล
รก.ผอ.กองการแพทย์

 

นางเสาวคนธ์ พิทยชัยกุล
งานตรวจสอบภายใน