ช้าราชการประจำ

หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองลำพูน

 ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน (ว่าง)

 

นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์

รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน

รักษาการปลัดเทศบาลเมืองลำพูน

 

 

นายสุรินทร์ มุขแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด

 

นายวิโรจน์ วรรณวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายเมธี ใจศรี
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

นางสุกัญญา มาลา
ผอ.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นางศิรินารถ โพธิ์อยู่
ผอ.กองการศึกษา

 

นางลักษณาวลี สิงห์วี
รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางอรวรรณ แสนสมบูรณ์
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 

นางทัศนีย์ สุทธิไชยากุล
รก.ผอ.กองการแพทย์

 

นางเสาวคนธ์ พิทยชัยกุล
งานตรวจสอบภายใน