ตารางการให้บริการตรวจรักษา

วัน / เวลา 08.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น. 16.30 - 18.00 น.
จันทร์ - คลินิกโรคความดันโลหิตสูง - คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป - คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
- คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป - คลินิกทันตกรรม - คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
- คลินิกทันตกรรม - คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
- คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
อังคาร - คลินิกโรคกระดูกและข้อ - คลินิกโรคกระดูกและข้อ - คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
- คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป - คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป - คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
- คลินิกทันตกรรม - คลินิกทันตกรรม
- คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ - คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
พุธ - คลินิกสุขภาพเด็กดี / ฝากครรภ์ - คลินิกสุขภาพเด็กดี / ฝากครรภ์ - คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
- คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป - คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป - คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
- คลินิกทันตกรรม - คลินิกทันตกรรม
- คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ - คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
พฤหัสบดี - คลินิกโรคเบาหวาน - คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป - คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
- คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป - คลินิกทันตกรรม - คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
- คลินิกทันตกรรม - คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
- คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
ศุกร์ - คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป - คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป - คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
- คลินิกทันตกรรม - คลินิกทันตกรรม - คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
- คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ - คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ เปิดให้บริการถึง 16.00
เสาร์ - คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป - คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
- คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ - คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์