สรุปสถิติรายการผู้ขอรับบริการ / ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองลำพูน