ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองลำพูน