รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปี 2563

รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปี 2563

                เทศบาลเมืองลำพูน รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน รับมอบรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร ภายในงานเทศบาลเมืองลำพูนได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานโดดเด่นและนวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Phonemics & Phonics เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานที่ดีและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน