รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ

รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2562

เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี

เทศบาลเมืองลำพูน เข้ารับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ  จากการพัฒนาเมืองภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 ประการ คือ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี ก่อนเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ในลำดับต่อไป

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นายประภัสร์ ภูเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองลำพูน เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2562” จากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานที่ดี สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการพัฒนาเมืองที่โดดเด่นสู่สาธารณะ จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีอื่นๆ มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

ภายในงานเทศบาลเมืองลำพูนได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานโดดเด่นและนวัตกรรมด้านการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน (สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) การรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนทำโคมและตุงล้านนา การจัดการสุขภาพแบบองค์รวมด้วยพหุลักษณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานที่ดีและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ มีจำนวน  3 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง เทศบาลเมืองลำพูน จ.ลำพูน เทศบาลตำบลป่าสัก จ.ลำพูน ส่วนรางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ มีจำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์  และเทศบาลตำบลกำแพง จ.สตูล ซึ่งทั้ง 6 หน่วยงานจะได้เข้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในลำดับต่อไป อีกทั้งจะได้รับการพัฒนาเสริมศักยภาพ ต่อยอด ยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนภูมิภาคอาเซียน