รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เข้ารับรางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส​และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน​ ประจำปี​ 2562​ จาก​ศาสตราจารย์วุฒิสาร​ ตันไชย​ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า​ ในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 เรื่อง การลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล ด้านที่ 1 รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 13 แห่ง และด้านที่ 2 รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จำนวน 4 แห่ง และด้านที่ 3 รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 16 แห่ง