รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 2558

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2558

ด้านการป้องกันการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 โดยให้เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติของประธานกรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช). องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 ในวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2558 ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี