ศิลปหัตถกรรม

ศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมยกดอก

จังหวัดลำพูน มีงานศิลปหัตถกรรมประเภทผ้าทอพื้นเมืองที่สวยงามรู้จักกันในนาม ­ผ้าไหมยกดอกลำพูน มีลักษณะพิเศษคือเพิ่มเส้นพุ่งและเพิ่มดิ้นเงินดิ้นทอง เพื่อให้ลวดลายและสีสันงดงาม ซึ่งเริ่มขึ้นในคุ้มของเจ้าผู้ครองนครลำพูน ปัจจุบันผ้าไหมยกดอกลำพูนโดยเฉพาะผ้าดิ้นเงินดิ้นทองได้ประยุกต์ผ้าทอโบราณให้เข้ากับยุคสมัย ตามความนิยมของผู้ใช้

หัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือ

ผ้าฝ้ายทอมือ อำเภอป่าซางมีแหล่งผลิตใหญ่ อยู่ที่บ้านหนองเงือก และบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งแทบทุกครัวเรือนได้รับมรดกทางวิชาการทอผ้าฝ้ายสืบต่อกันมาจากหลายชั่วอายุคน แต่ไม่ทราบระยะเวลาที่เริ่มต้นแน่นอนว่ามีความเป็นมาเก่าแก่เพียงใด ทำให้โรงทอที่พบในปัจจุบันนี้ยังคงรักษาวัฒนธรรมและกรรมวิธีการทอผ้าทอมือพื้นเมืองโบราณไว้อย่างสมบูรณ์ แต่ก็มีบ้างบางแห่งที่พัฒนากรรมวิธีให้ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในขั้นตอนของการกรอด้ายและการผูกกี่ เป็นต้น

หมู่บ้านกะเหรี่ยงพัฒนาห้วยหละ

อยู่ตำบลป่าพลู ตามทางหลวงสายลำพูน-ลี้ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง ไปทางทิศใต้ 12 กม. เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่ยังคงประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมไว้ กิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การทอผ้าผ้าแบบดั้งเดิมโดยใช้เอวเป็นกี่ในการทอ

หมู่บ้านแกะสลักบ้านทา

ไปตามถนนสายแม่ทา-ท่าจักร ประมาณ 15 กิโลเมตร หมู่บ้านแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตไม้แกะสลักเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น รูปคน รูปสัตว์ เครื่องประดับบ้าน ฯลฯ

หมู่บ้านสานหมวกไม้ไผ่/หมวกใบลานบ้านแป้น

อยู่ที่หมู่บ้านเหมืองจี้ ตำบลบ้านแป้น เป็นหมู่บ้านที่มีฝีมือและมีอาชีพหัตถกรรมสานหมวกไม้ไผ่ หมวกใบลานรูปแบบต่างๆ ที่สวยงามราคาไม่แพง