กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผน

จุดบริการ Internet Free Wifi เทศบาลฯ 14 จุด

 1. สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
 2. วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารฯ
 3. สถานีดับเพลิง เทศบาลเมืองลำพูน
 4. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม เทศบาลเมืองลำพูน
 5. ตลาดโต้รุ่ง
 6. สวนสาธารณะน้ำพุช้าง หน้าวัดมหาวัน
 7. อนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี
 8. สวนสาธารณกู่ช้าง - กู่ม้า (สวนม่วนใจ๋)
 9. ตลาดวัดไชยชนึก (ช่วงพระเจ้าเพ้อเร้อ)
 10. เฮือนศิลปินหริภุญชัยฯ 
 11. วัดสันป่ายางหลวง
 12. ตลาดเทศบาลเมืองลำพูน 
 13. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดลำพูน
 14. คุ้มเจ้ายอดเรือน เทศบาลเมืองลำพูน

สถิติรายการผู้ขอรับบริการประชาสัมพันธ์