สภาเทศบาลเมืองลำพูน

นายอาคม วัฒนากูล

ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน

นางทรงศรี ถาวรวรานนท์

รองประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน

นายสุรินทร์ มุขแก้ว

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลำพูน

สภาเทศบาลเมืองลำพูนเขตเลือกตั้งที่ 1

นายอาคม วัฒนากูล
นายไพศาล สงวนวงศ์
นายพรชัย ธารเที่ยงธรรม
นางสาวศจี บุณยเกียรติ
นางสาวบุญทวี ถาน้อย
นางทรงศรี ถาวรวรานนท์

สภาเทศบาลเมืองลำพูนเขตเลือกตั้งที่ 2

นายสำราญ นวชัย
นายสวัสดี ทาใจ
นายวงค์ศักดิ์ อินทรแสง
นายมานิตย์ อุตศรี
นายนิทัศน์ อินทเจริญศานต์
ด.ต.ดิเรก พรินทรากูล

สภาเทศบาลเมืองลำพูนเขตเลือกตั้งที่ 3

นายณรงค์ วงค์วาร
นายธีระศักดิ์ เลาห์รอดพันธุ์
นายพงษ์พันธ์ วรรณวงศ์
นายอัศวิน แสนสมบูรณ์
นายไชยา เสนาวนา