สภาเทศบาลเมืองลำพูน

 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน

นายสำราญ นวชัย

ประธานสภา เทศบาลเมืองลำพูน

 

นายมานิตย์ อุตศรี

(สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 2)

รองประธานสภา เทศบาลเมืองลำพูน

 

นางทานตะวัน อินทร์จันทร์

(รองปลัด เทศบาลเมืองลำพูน)

เลขานุการสภา เทศบาลเมืองลำพูน

 

 

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 1

นายอาคม วัฒนากูล

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 1

 

นายพรชัย ธารเที่ยงธรรม

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 1

 

นายไพศาล สงวนวงศ์

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 1

 

นางทรงศรี ถาวรวรานนท์

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 1

 

นางสาวบุญทวี ถาน้อย

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 1

 

นางสาวศจี บุณยเกียรติ

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 1

 

 

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 2

นายสำราญ นวชัย

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 2

 

ดาบตำรวจ มนัส บุญบุรี

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 2

 

นายธนกฤต สุวรรณพรหม

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 2

 

นายนิทัศน์ อินทเจริญศานต์

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 2

 

นายสวัสดี ทาใจ

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 2

 

นายมานิตย์ อุตศรี

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 2

 

 

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 3

นายไชยา เสนาวนา

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 3

 

นายอัศวิน แสนสมบูรณ์

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 3

 

นายธีระศักดิ์ เลาห์รอดพันธ์

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 3

 

นายพงษ์พันธ์ วรรณวงศ์

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 3

 

นายณรงค์ วงศ์วาร

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 3

 

ดาบตำรวจ อนนท์ สุนิทรานนท์

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 3