สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

"สำนักปลัดเทศบาล  เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการพัฒนาระบบบริหารการจัดการ เพื่อความสงบสุขและความพึงพอใจแก่ประชาชนอย่างสูงสุด"

สถิติการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองลำพูน

 

รายงานสรุปจำนวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการรถนำเที่ยว

 

รายงานสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองลำพูน

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมคุ้มเจ้ายอดเรือน เทศบาลเมืองลำพูน

 

สถิติรับแจ้ง งานทะเบียนราษฎรของ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองลำพูน

 

สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

โทรศัพท์ สำนักปลัด

งานทะเบียนราษฎร์

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

0-5351-1013 ต่อ 109

0-5351-1031 ต่อ 134

0-5351-1444

119 หรือ 0-5351-1014

0-5351-1031 ต่อ 100