สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

"สำนักปลัดเทศบาล  เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการพัฒนาระบบบริหารการจัดการ เพื่อความสงบสุขและความพึงพอใจแก่ประชาชนอย่างสูงสุด"

บทบาทหน้าที่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลากรในหน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ในการจัดเตรียมและให้บริการด้านต่างๆ โดยให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุดและครอบคลุมถึงงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล

 

ด้านรักษาความสงบและความมั่นคง โดยการตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด ประสานจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานป้องกันและระงับอัคคีภัย ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานธุรการ

 • การรับ ส่งหนังสือร่างโต้ตอบ
 • หนังสือจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
 • กฎระเบียบข้อบังคับ นโยบายต่างๆ
 • การรับโอน ย้ายพนักงานเทศบาลสามัญ
 • การเลื่อนระดับเทศบาลสามัญ
 • การดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

งานการเจ้าหน้าที่

 • การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน พนักงานจ้าง รวมทั้งรับรู้นโยบายของคณะผู้บริหาร
 • การส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา ที่หน่วยงาน สถาบันต่างๆ

งานทะเบียนราษฎร์

 • บริการทางด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในวันและเวลาราชการ
 • ให้บริการประชาชนช่วงพักกลางวัน ในวันปฏิบัติราชการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.00 น.
 • บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทางโทรศัพท์ ในวันและเวลาปฏิบัติราชการปกติ

งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

ชุดปฏิบัติงานเทศกิจ แบ่งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานเป็น 2 ชุด

 • ออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของผู้ประกอบการค้าหาบเร่ – แผงลอย เป็นประจำทุกวัน ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00 – 22.00 น. ออกตรวจผู้ประกอบการตามถนนสายต่างๆ ในเทศบาลและตรอก ซอยใน 15 ชุมชน เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย
 • ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการจราจร บริเวณถนนที่มีประชาชนสัญจรไปมา พลุกพล่าน เช่น ช่วงเช้า – ช่วงเย็น ดูแลการจราจรตามแยกต่างๆ เช่น สี่แยกเทศบาล สี่แยกหน้าตลาดหนองดอก เวลาเลิกเรียนของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ชุดเทศกิจปฏิบัติงานจราจรร่วมกับตำรวจเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป

งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

 • มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และงานบริหารจัดการพิพธภัณฑ์ชุมชนเมือง  คุ้มเจ้ายอดเรือน การบริหารจัดการรถรางนำเที่ยว ณ วัดพระธาตุหริภุณชัย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นายสุรินทร์ มุขแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด