สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

"สำนักปลัดเทศบาล  เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการพัฒนาระบบบริหารการจัดการ เพื่อความสงบสุขและความพึงพอใจแก่ประชาชนอย่างสูงสุด"

สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ในการจัดเตรียมและให้บริการด้านต่างๆ โดยให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุดและครอบคลุมถึงงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล

ด้านรักษาความสงบและความมั่นคง โดยการตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด ประสานจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานป้องกันและระงับอัคคีภัย ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

งานนิติการ

  • พิจารณาวินิจฉัยข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองลำพูน
  • พิจารณาวินิจฉัยข้อกฏหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนงานต่างๆ ภายในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
  • ร่าง และพิจารณาตรวจร่าง กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
  • งานจัดทำนิติกรรม สัญญา ตรวจสอบ รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐานพร้อมตรวจร่างพิจารณาเพื่อดำเนินการตามกฏหมาย ตรวจพิจารณาดำเนิน
  • การเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์หรือการอุทธรณ์
  • งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
  • ติดตามผลและความคืบหน้าในการดำเนินคดีปกครอง คดีแพ่ง และคดีอาญา ระหว่างเทศบาลเมืองลำพูนกับองค์กรอื่นๆ และระหว่างเทศบาลเมืองลำพูนกับเอกชน
  • งานรับผิดชอบดูแลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  • ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือที่กำหนดชั้นความลับตามลำดับ
  • ให้บริการและรับปรึกษาข้อกฏหมายทุกประเภทแก่พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป

โทรศัพท์ สำนักปลัด

งานทะเบียนราษฎร์

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

0-5351-1013 ต่อ 109

0-5351-1031 ต่อ 134

0-5351-1444

119 หรือ 0-5351-1014

0-5351-1031 ต่อ 100