หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

  1. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป  ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม  โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  และความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
  2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน  การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน  รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ  ของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัด
  3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม  (1)  และ (2)  เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้น  รวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องปราม  มิให้เกิดความเสียหาย  หรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ  ของทางราชการ
  4. ติดตามผลการตรวจสอบ  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ  เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ
  5. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  ในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตงาน  แผนงานและผลการตรวจสอบ  ข้อจำกัดและปัญหาต่าง ๆ  ที่ตรวจพบรวมทั้งหารือเพื่อขอรับความเห็น  และข้อเสนอแนะ  วิธีการ  หรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ  และประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน  ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี  นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจำปี