องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ

“เมืองลำพูน ไม่ทนต่อการทุจริต”

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559

เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559

จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

โดย นายสรรเสริญ  พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ปปช.

ในจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559

ณ ห้องนนทบุรี 1  อาคาร 4  สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี