เมืองลำพูน ไม่ทนต่อการทุจริต

19 กรกฎาคม 2564 เทศบาลลำพูน ร่วมประกาศเจตจำนงบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มุ่งมั่นทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน
12 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12 พฤษภาคม 2564 ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (6 เดือนแรกของปีงบประมาณ)
26 เมษายน 2564 สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองลำพูน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 (เดือนเมษายน 2564)
26 เมษายน 2564 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2564
26 เมษายน 2564 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลเมืองลำพูน ปี 2564
23 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการป้องกันการทุจริต และดำเนินกิจกรรม ITA
5 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ / กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ / กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2564
30 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน MOU ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
9 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) แสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน