เมืองลำพูน ไม่ทนต่อการทุจริต

1 มีนาคม 2567 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1 มีนาคม 2567 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
12 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
12 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
12 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
12 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
2 กุมภาพันธ์ 2567 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2 กุมภาพันธ์ 2567 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567
2 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
2 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศเจตนารมณื เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองลำพูนใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy)