การพัฒนาเมืองเก่าลำพูน

การพัฒนาเมืองเก่าลำพูน

การพัฒนาเมืองเก่าลำพูน โดย…นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน