แบบสอบถามกิจกรรม “ข่วงพันปี@ลำพูน จังหวัดลำพูน”

แบบสอบถาม
กิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยสื่อพหุวัฒนธรรม ประเด็น “ข่วงพันปี@ลำพูน จังหวัดลำพูน”
ณ บริเวณพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
ไปยังบริเวณถนนรถแก้วจนถึงประตูมหาวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
วันที่ 26 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2562