ครั้งที่ 11 “คุ้มเจ้า เฮือนไม้เก่า แวดเวียงลำพูน”

เฮือนศิลปินครั้งที่ 11 “คุ้มเจ้า เฮือนไม้เก่า แวดเวียงลำพูน”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ คณะสถาปัยตกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่จัดแสดง

ณ อาคารทัศนศิลป์ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น. ยกเว้น วันจันทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม