ครั้งที่ 3 “มหัศจรรย์ งานแกะสลักไม้”

เฮือนศิลปินครั้งที่ 3 “มหัศจรรย์ งานแกะสลักไม้”

การจัดแสดงของ อาจารย์สมพล หล้าสกุล

สถานที่จัดแสดง

ณ อาคารทัศนศิลป์ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

ประวัติอาจารย์สมพล หล้าสกุล