ครั้งที่ 5 “ดอกไม้บาน ที่เฮือนศิลปินหริภุญชัย”

เฮือนศิลปินครั้งที่ 5 “ดอกไม้บาน ที่เฮือนศิลปินหริภุญชัย”

การจัดแสดงของ อาจารย์ชาติชาย ปันมงคล

สถานที่จัดแสดง

ณ อาคารทัศนศิลป์ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

ประวัติอาจารย์ชาติชาย ปันมงคล

สกู๊ปอาจารย์ชาติชาย ปันมงคล

2 2 2 2 2 2 2 2