ครั้งที่ 7 “ผ้าฝ้ายยกดอก ผ้าทอลำพูน”

เฮือนศิลปินครั้งที่ 7 “ผ้าฝ้ายยกดอก ผ้าทอลำพูน”

การจัดแสดงของ คุณจรวยพร บุณยเกียรติ

สถานที่จัดแสดง

ณ อาคารทัศนศิลป์ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

ประวัติคุณจรวยพร บุณยเกียรติ

ข้อมูลผ้าไหมยกดอก