ครั้งที่ 18 “จากผืนน้ำสู่ผืนนา สร้างต้นกล้าหริภุญไชย”

เฮือนศิลปินหริภุญชัย ครั้งที่ 18 “จากผืนน้ำสู่ผืนนา สร้างต้นกล้าหริภุญไชย”

เทศบาลเมืองลำพูนเปิดนิทรรศการแสดงผลงานเฮือนศิลปิน ครั้งที่ 18

สถานที่จัดแสดง

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฮือนศิลปินหริภุญชัย ครั้งที่ 18 ภายใต้ชื่องาน “จากผืนน้ำสู่ผืนนา สร้างต้นกล้าหริภุญไชย” จัดแสดงผลงานศิลปะภาพวาดจิตรกรรมสีน้ำ สีอะคริลิค ภาพวาดลายเส้น ของศิลปินท้องถิ่นคนลำพูน คือ นายจงเจตน์ ลวงระแหง ซึ่งได้รับรางวัลศิลปินดีเด่นจังหวัดลำพูน สาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม  ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งได้นำผลงานมาร่วมจัดแสดงเป็นครั้งแรก เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแม่น้ำสายหลักของลำพูนทั้ง 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำปิง แม่น้ำกวง แม่น้ำทา และแม่น้ำลี้ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ผูกพันกับวิถีชีวิตชุมชนเติบโตเป็นต้นกล้าหริภุญไชย นำเสนอผ่านภาพวาดที่สวยงาม

ทั้งนี้โครงการเฮือนศิลปินหริภุญชัยของเทศบาลเมืองลำพูน จัดขึ้นเพื่อสร้างคุณค่าและเชิดชูเกียรติศิลปินเมืองลำพูน และสนับสนุนให้ศิลปินท้องถิ่นได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรม ให้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจได้ศึกษา

  • โดยสามารถเข้าชมนิทรรศการ “จากผืนน้ำสู่ผืนนา สร้างต้นกล้าหริภุญไชย” ได้ทุกวันอังคาร – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:00 น. ณ อาคารเฮือนศิลปินหริภุญชัย ด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน