ครั้งที่ 19 “เส้นฝ้ายหลากสี วิถีชนเผ่า ผ้าทอชาวเขา ชนเผ่ากระเหรี่ยงลำพูน”

เฮือนศิลปินหริภุญชัย ครั้งที่ 19

“เส้นฝ้ายหลากสี วิถีชนเผ่า ผ้าทอชาวเขา ชนเผ่ากระเหรี่ยงลำพูน”

เทศบาลเมืองลำพูน โดย  นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน  พนักงานเทศบาล พนักงานครูและนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดโครงการเฮือนศิลปินหริภุญชัย ครั้งที่ 19 ภายใต้ชื่องาน “เส้นฝ้ายหลากสี วิถีชนเผ่าผ้าทอชาวเขา ชนเผ่ากะเหรี่ยงลำพูน” ซึ่งจัดแสดงผลงานผ้าทอชนเผ่ากะเหรี่ยงของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยปิง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น สืบทอด มาจากบรรพบุรุษ ลวดลายต่างๆของผืนผ้าเกิดจากการนำเอาลักษณะเด่นจากสิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทั้งพืชพรรณดอกไม้ ต้นไม้ สัตว์น้อยใหญ่ ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนประเพณีและคตินิยมของชนเผ่ามาประยุกต์ถ่ายทอดลงสู่ลวดลายบนผืนผ้าได้อย่างงดงาม ด้วยเทคนิคการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ทั้งการจก การทอยกดอกการมัดหมี่การปักด้วยด้ายหรือไหมพรมหลากสี การปักประดับตกแต่งด้วยเมล็ดลูกเดือย ฯลฯ

เทศบาลเมืองลำพูน จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงาน ครั้งที่ 19 ภายใต้ชื่องาน “เส้นฝ้ายหลากสี วิถีชนเผ่า ผ้าทอชาวเขา ชนเผ่ากะเหรี่ยงลำพูน” เพื่อสร้างคุณค่าและเชิดชูเกียรติศิลปินเมืองลำพูน และสนับสนุนให้ศิลปินท้องถิ่นได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสานต่อมรดกวัฒนธรรมต่อไป

  • โดยสามารถเข้าชมนิทรรศการ ได้ทุกวันอังคาร – อาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์)  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารเฮือนศิลปินหริภุญชัย ด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน