ครั้งที่ 1 “เปิดบ้านศิลปินลำพูน “จรูญ บุญสวน”

เฮือนศิลปินครั้งที่ 1 “จรูญ บุญสวน”

การจัดแสดงของ อาจารย์จรูญ บุญสวน

สถานที่จัดแสดง

ณ อาคารทัศนศิลป์ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

ประวัติอาจารย์จรุญ บุญสวน

แผนที่หอศิลป์ บ้านบัวแก้ว