เอกสารเผยแพร่

29 กันยายน 2563 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13 กรกฎาคม 2563 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม
17 มิถุนายน 2563 แบบฟอร์มทำงบประมาณ ปี 2564
2 ตุลาคม 2562 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
27 มิถุนายน 2562 แบบฟอร์ม งบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563
4 ตุลาคม 2561 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 มิถุนายน 2561 แบบฟอร์ม งบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562
29 มกราคม 2561 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
4 มกราคม 2561 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2560
4 มกราคม 2561 ปกงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
4 มกราคม 2561 ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ2559
4 มกราคม 2561 ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล59
4 มกราคม 2561 ส่วนที่ 3 รายงานประมาณการรายรับ59
4 มกราคม 2561 ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป59(1 บริหารทั่วไป)
4 มกราคม 2561 ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป59(2 รักษาความสงบฯ)
16 ธันวาคม 2563 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
16 ตุลาคม 2563 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน
18 พฤษภาคม 2563 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
17 ตุลาคม 2562 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลเมืองลำพูน
17 ธันวาคม 2561 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประกาศใช้แผนฯ
5 มกราคม 2561 แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองลำพูน
4 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองลำพูน
4 มกราคม 2561 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองลำพูน
7 เมษายน 2564 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2563
3 กรกฎาคม 2563 สรุปการติดตามและประเมินผล การดำเนินโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (กพ.63 -พค.63)
3 กรกฎาคม 2563 รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อวางแนวทางและสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
25 พฤษภาคม 2563 แบบฟอร์มรายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
28 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปการติดตามและประเมินผล การดำเนินโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตค.62-มค.63) เทศบาลเมืองลำพูน
12 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
30 มกราคม 2563 รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
14 มิถุนายน 2561 รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมือลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
9 พฤษภาคม 2561 ประกาศ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมือลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
5 มกราคม 2561 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี 2559
5 มกราคม 2561 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนปี 2559
5 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1
5 มกราคม 2561 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1
30 ตุลาคม 2560 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2