เอกสารเผยแพร่

12 มีนาคม 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) ของเทศบาลเมืองลำพูน
21 กันยายน 2561 แบบฟอร์ม การสรุปผลการดำเนินการโครงการของกอง ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
21 กันยายน 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง)
5 มีนาคม 2561 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ของเทศบาลเมืองลำพูน
4 มกราคม 2561 เอกสารสำหรับดาวน์โหลดแบบ ผ. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี)
4 มกราคม 2561 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองลำพูน
4 มกราคม 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข (ครั้งที่ 1) เทศบาลเมืองลำพูน
4 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
4 ตุลาคม 2561 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 มิถุนายน 2561 แบบฟอร์ม งบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562
29 มกราคม 2561 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
4 มกราคม 2561 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2560
4 มกราคม 2561 ปกงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
4 มกราคม 2561 ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ2559
4 มกราคม 2561 ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล59
4 มกราคม 2561 ส่วนที่ 3 รายงานประมาณการรายรับ59
4 มกราคม 2561 ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป59(1 บริหารทั่วไป)
4 มกราคม 2561 ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป59(2 รักษาความสงบฯ)
4 มกราคม 2561 ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป59(3แผนงานการศึกษา)
4 มกราคม 2561 ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป59(4 แผนงานสาธารณสุข)
4 มกราคม 2561 ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป59(5 แผนงานเคหะและชุมชน)
4 มกราคม 2561 ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป59(6 แผนงานสร้งความเข้มแข็งของชุมชน)
4 มกราคม 2561 ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป59(7 แผนงานศาสนาฯ)
11 กุมภาพันธ์ 2562 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมือลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
14 มิถุนายน 2561 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมือลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
9 พฤษภาคม 2561 ประกาศ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมือลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
5 มกราคม 2561 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี 2559
5 มกราคม 2561 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนปี 2559
5 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1
5 มกราคม 2561 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1
30 ตุลาคม 2560 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2
29 ตุลาคม 2560 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2