เอกสารเผยแพร่

13 กันยายน 2565 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
16 กันยายน 2564 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2 กรกฎาคม 2564 แบบฟอร์มจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
29 กันยายน 2563 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13 กรกฎาคม 2563 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม
17 มิถุนายน 2563 แบบฟอร์มทำงบประมาณ ปี 2564
2 ตุลาคม 2562 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
27 มิถุนายน 2562 แบบฟอร์ม งบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563
4 ตุลาคม 2561 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 มิถุนายน 2561 แบบฟอร์ม งบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562
29 มกราคม 2561 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
4 มกราคม 2561 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2560
4 มกราคม 2561 ปกงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
4 มกราคม 2561 ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ2559
4 มกราคม 2561 ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล59
20 ตุลาคม 2564 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
26 เมษายน 2564 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
16 ธันวาคม 2563 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
16 ตุลาคม 2563 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน
18 พฤษภาคม 2563 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
17 ตุลาคม 2562 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลเมืองลำพูน
17 ธันวาคม 2561 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประกาศใช้แผนฯ
5 มกราคม 2561 แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองลำพูน
4 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองลำพูน
4 มกราคม 2561 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองลำพูน
18 เมษายน 2565 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
25 ธันวาคม 2564 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7 เมษายน 2564 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2563
3 กรกฎาคม 2563 สรุปการติดตามและประเมินผล การดำเนินโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (กพ.63 -พค.63)
3 กรกฎาคม 2563 รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อวางแนวทางและสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
25 พฤษภาคม 2563 แบบฟอร์มรายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
28 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปการติดตามและประเมินผล การดำเนินโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตค.62-มค.63) เทศบาลเมืองลำพูน
12 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
30 มกราคม 2563 รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
14 มิถุนายน 2561 รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมือลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
9 พฤษภาคม 2561 ประกาศ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมือลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
5 มกราคม 2561 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี 2559
5 มกราคม 2561 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนปี 2559
5 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1