การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร พัทยา และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น