บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองลำพูน