ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2563 – 2565