ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองลำพูน