ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองลำพูน