ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565