ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลเมืองลำพูน