รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อวางแนวทางและสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563