รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566)